Bảng chia 2


Bài 1: Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2.

Mẫu:

Phương pháp giải:

Học sinh xem lại bảng nhân 2, bảng chia 2 đã học rồi đọc các phép nhân, phép chia trong 2 bảng đó.

Lời giải chi tiết:

Bảng nhân 2

2 × 1 = 2

2 × 2 = 4

2 × 3 = 6

2 × 4 = 8

2 × 5 = 10

2 × 6 = 12

2 × 7 = 14

2 × 8 = 16

2 × 9 = 18

2 × 10 = 20

Bảng chia 2

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

Bài 2

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 2 tập 2)

Đố bạn tìm các thương trong bảng chia 2.

Mẫu:

Phương pháp giải:

Tìm các thương trong bảng chia 2 dựa vào bảng chia 2 (nếu đã thuộc bảng chia) hoặc dựa vào phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

• Bạn A đố: 10 : 2 = ?

 Bạn B trả lời: 10 : 2 = 5 (vì 2 × 5 = 10).

• Bạn B đố lại: 18 : 2 = ?

 Bạn A trả lời: 18 : 2 = 9 (vì 2 × 9 = 18).

Bài 1

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm.

2 : 2                4 : 2               6 : 2               8 : 2               10 : 2

12 : 2             14 : 2             16 : 2             18 : 2             20 : 2

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép chia dựa vào bảng chia 2 (nếu đã thuộc bảng chia) hoặc dựa vào phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

2 : 2 = 1                4 : 2 = 2              6 : 2 = 3               8 : 2 = 4               10 : 2 = 5

12 : 2 = 6             14 : 2 = 7             16 : 2 = 8             18 : 2 = 9             20 : 2 = 10

Bài 2

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng chia 2 (nếu đã thuộc bảng chia) hoặc dựa vào phép nhân tương ứng để tìm các số còn thiếu để điền vào dấu “.?.”.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 2 tập 2)

a) Chia đều số kẹo trong lọ (hũ) cho 2 bạn. Mỗi bạn được mấy cái kẹo?

b) Lấy hết số kẹo trong lọ chia cho mỗi bạn 2 cái. Có mấy bạn được chia?

Phương pháp giải:

a) - Để tìm số cái kẹo mỗi bạn được chia ta lấy số cái kẹo có trong lọ (hũ) chia cho 2 (vì có 2 bạn được chia kẹo).

- Thực hiện tìm kết quả phép chia dựa vào bảng chia 2.

b) - Để tìm số bạn được chia kẹo ta lấy số cái kẹo có trong lọ (hũ) chia cho 2 (vì mỗi bạn được chia 2 cái kẹo).

- Thực hiện tìm kết quả phép chia dựa vào bảng chia 2.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay