Bài 99 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) \(A = \{x ∈ N| 84 \;⋮\; x, 180 \;⋮ \;x \text{ và } x > 6\}\)

b) \(B = \{ x∈ N| x \;⋮\; 12, x \;⋮\; 15, x\; ⋮\; 18 \text{ và }0 < x < 300\}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Câu a ta đi tìm ước chung của các số \(84\) và \(180.\) Ta tìm các ước chung thông qua ước chung lớn nhất.

b) Câu b ta đi tìm bội chung của các số \(12, 15\) và \(18.\) Ta tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

a) Theo điều kiện của đề bài, \(x\in Ư C(84,180)\) và \(x>6\).

Phân tích \(84\) và \(180\) ra thừa số nguyên tố:

\(84 = {2^2}.3.7\)

\(180 = {2^2}{.3^2}.5\)   

\(ƯCLN(84;180) = {2^2}.3 = 12\)

\(Ư C(84,180)=\{1;2;3;4;6;12\}\).

Do \(x>6\) nên \(x=12\). Vậy \(A=\{12\}\).

b) Theo điều kiện của đề bài, \(x\in BC(12,15,18)\) và \(0<x<300\).

Phân tích \(12,15,18\) ra thừa số nguyên tố:

\(12 = {2^2}.3\)

\(15 = 3.5\)

\(18 = {2.3^2}\)

\(BCNN (12,15,18) = {2^2}{.3^2}.5 = 180\).

\(BC(12,15,18)=\{0;180;360; 540;...\}\).

Do \(0<x<300\) nên \(x=180\). Vậy \(B = \{180\}\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.