CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 116 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 116 VBT toán 6 tập 1. Hãy nêu hình ảnh của điểm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 117 VBT toán 6 tập 1. Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 117 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 3 để trả lời các câu hỏi sau: a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 118 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 118 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a, Điểm C nằm trên đường thẳng a...

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 119 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A thuộc p; B không thuộc q.

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 119 VBT toán 6 tập 1. Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m....

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 120 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 120 VBT toán 6 tập 1. Cho hình 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 6 trang 121 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 121 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 7 và gọi tên: a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 121 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 121 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 8 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Điểm …nằm giữa hai điểm M và N...

Xem lời giải

Bài 8 trang 121 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 121 VBT toán 6 tập 1. Vẽ: a, Ba điểm M, N, P thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 9 trang 122 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 122 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 9 và gọi tên các điểm: a, Nằm giữa hai điểm M và P ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 123 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 123 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 124 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 124 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và cái thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không...

Xem lời giải

Bài 11 trang 124 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 124 VBT toán 6 tập 1. Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 12 trang 125 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 125 VBT toán 6 tập 1. Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên...

Xem lời giải

Bài 13 trang 126 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 126 VBT toán 6 tập 1. Sử dụng hình 13. Tìm điểm Z trên đường thẳng d_1 và tìm điểm T trên đường thẳng d_2 sao cho X,Z,T thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 14 trang 126 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 126 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) M là giao điểm của hai đường thẳng p và q...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 5 trang 127, 128 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 127, 128 VBT toán 6 tập 1. Cho hình 15. Khoanh tròn vào chữ cái trước cách gọi sai...

Xem lời giải

Bài 15 trang 127 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 127 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 128 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 128 VBT toán 6 tập 1. Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 17. Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Trong các tia MN,MP,MQ,NP, NQ có những tia nào trùng nhau ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác