Ôn tập chương 2 - Số nguyên

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
Bài 60 trang 105 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 105 VBT toán 6 tập 1. Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học ...

Xem lời giải

Bài 61 trang 106 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 106 VBT toán 6 tập 1. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai: a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm...

Xem lời giải

Bài 62 trang 107 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 107 VBT toán 6 tập 1. Tính các tổng sau: a) [(-13) + (-15)] + (-8) ...

Xem lời giải

Bài 63 trang 107 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 107 VBT toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) - 8 < x < 8 ...

Xem lời giải

Bài 64 trang 108 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 108 VBT toán 6 tập 1. Tính: a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem lời giải

Bài 65 trang 108 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 108 VBT toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết: a)2x – 35 = 15 ...

Xem lời giải

Bài 66 trang 109 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 109 VBT toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách: a)15.12 – 3.5.10; b)45 – 9.(13+5); c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem lời giải

Bài 67 trang 109 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 109 VBT toán 6 tập 1. Cho hai tập hợp: A ={3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8} ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 6 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Số nguyên đề số 1 trang 110 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 6 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 2: Số nguyên đề số 2 trang 111 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải