Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 76 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu vào ô trống sao cho thích hợp ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 76 VBT toán 6 tập 1. a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0 ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 77 VBT toán 6 tập 1. Tìm x thuộc Z, biết: a) -5 < x < 0 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 77 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu >, =, < vào ô trống ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 77 VBT toán 6 tập 1. a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 78 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng: a) 0 < ...2

Xem lời giải

Bài 11 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 78 VBT toán 6 tập 1. Tính giá trị các biểu thức: a) |-8| - |-4| ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 78 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 78 VBT toán 6 tập 1. a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; -1 ...

Xem lời giải