Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bình chọn:
4.3 trên 76 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 11 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 11 VBT toán 6 tập 1. Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô của cột phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 12 VBT toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x - 8 = 12 ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 12 VBT toán 6 tập 1. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 12 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem lời giải

Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 13 VBT toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 13 VBT toán 6 tập 1. Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12 (phần tử) ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 14 VBT toán 6 tập 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10...

Xem lời giải