CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.6 trên 123 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5 VBT toán 6 tập 1. Cho hình 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau. (A) a thuộc B ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 5 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 6 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 6 VBT toán 6 tập 1. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 7 VBT toán 6 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau. (A) Nếu x thuộc N thì x thuộc N* ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 7 VBT toán 6 tập 1. a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: 17, 99, 1 ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 8 VBT toán 6 tập 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử...

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 8 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần: ..., 4600,...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 9 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống (…): (A) Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 5 là …

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 9 VBT toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7...

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 10 VBT toán 6 tập 1. a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số...

Xem lời giải

Bài 9 trang 10 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 10 VBT toán 6 tập 1. Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 11 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 11 VBT toán 6 tập 1. Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô của cột phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 12 VBT toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x - 8 = 12 ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 12 VBT toán 6 tập 1. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 12 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem lời giải

Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 13 VBT toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 13 VBT toán 6 tập 1. Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12 (phần tử) ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 5 trang 14, 15 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 14, 15 VBT toán 6 tập 1. Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô của cột phải sao cho thích hợp...

Xem lời giải

Bài 15 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 14 VBT toán 6 tập 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác