Bài 4. Rút gọn phân số

Bình chọn:
4.4 trên 92 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 13 VBT toán 6 tập 2. Phân số bằng phân số 28/35 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 20 là ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 14 VBT toán 6 tập 2. Rút gọn ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 14 VBT toán 6 tập 2. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)...

Xem lời giải

Bài 12 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 14, 15 VBT toán 6 tập 2. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 15, 16 VBT toán 6 tập 2. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại...

Xem lời giải

Bài 14 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 16, 17 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 15 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 17 VBT toán 6 tập 2. Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A.(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)...

Xem lời giải

Bài 16 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 17 VBT toán 6 tập 2. Tìm các số nguyên x và y, biết ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 18 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 18 VBT toán 6 tập 2. Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số...

Xem lời giải