Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 9 trang 14


Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 9 trang 14. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

A. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh

C. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh.

D. 100% hạt vàng.

Phương pháp giải:

Quy ước gen 

Viết sơ đồ lai suy ra tỉ lệ kiểu hình 

Lời giải chi tiết:

A hạt vàng , a hạt xanh 

P : Hạt vàng thần chủng x hạt xanh 

                AA                x    aa

F1:                  Aa

Vậy F1 100% cây hạt vàng 

Chọn D

Câu 17

17. Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép lai như sau:

Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm -> F1: 3/4 đỏ thẫm : 1/4 xanh lục.

Kiểu gen của P trong công thức lai trên như thế nào?

A. P: Aa x Aa                    B. P: AA x Aa

C. P: AA x AA                   D. Aa x aa

Phương pháp giải:

Từ tỉ lệ F1 suy ra P là gị hợp lai với nhau

Lời giải chi tiết:

A quy định thân đỏ thẫm, a quy định thân xanh lục

P thân đỏ thẫm x thâm đỏ thẫm

F1 3 đỏ thẫm : 1 xanh lục 

=> P phải là dị hợp lai với nhau 

P: Aa xAa

Chọn A

Câu 18

18.Cặp lai nào dưới đây được xem là lai thuận nghịch?

Phương pháp giải:

Lai thuận nghịch là phép lai được tiến hành theo 2 hướng khác nhau : Ở hướng thứ nhất dạng này được dùng làm bố thì ở hướng thứ 2 nó được dùng làm mẹ. 

Lời giải chi tiết:

Phép lai thuận nghịch là C 

Chọn C

Câu 19

19. Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong thí nghiệm của mình để

A. xác định cá thể thuần chủng.

B. xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.

C. xác định tính trạng nào là lội, tính trạng nào là lặn.

D. kiểm tra các cơ thể mang kiểu hình trội là thuần chùng hay không thuần chủng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng

Lời giải chi tiết:

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong thí nghiệm của mình để kiểm tra các cơ thể mang kiểu hình trội là thuần chùng hay không thuần chủng.

Chọn D

Câu 20

20. Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

A. lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể có kiểu hình lặn.

B. lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản.

C. lai giữa hai cơ  thể có kiểu hình trội với nhau.

D. lai giữa cơ thể đồng hợp với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết lai 1 cặp tính trạng

Lời giải chi tiết:

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể có kiểu hình lặn.

Chọn A.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí