B- Bài tập trắc nghiệm trang 131

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 sách bài tập Sinh học 9. Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 132 SBT Sinh học 9

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 132 sách bài tập Sinh học 9. Để bảo vệ tài nguỵên nước, cần làm gì?

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 133 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 133 sách bài tập Sinh học 9. Rừng thuộc dạng tài nguyên nào ?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 134 SBT Sinh học 9

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 134 sách bài tập Sinh học 9.Các biện pháp bảổ vệ tài nguyên sinh vật là

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 134 SBT Sinh học 9

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 134 sách bài tập Sinh học 9. Những tài nguyên nào sau đây có nguồn gốc từ thực vật?

Xem lời giải

Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 135 SBT Sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 135 sách bài tập Sinh học 9. Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước khác biệt nhau bởi

Xem lời giải

Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 sách bài tập Sinh học 9. Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần

Xem lời giải

Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 137 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 137 sách bài tập Sinh học 9. Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm

Xem lời giải

Bài 41, 42, 43, 44 trang 138 SBT Sinh học 9

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 138 sách bài tập Sinh học 9. Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết có liên quan đến các vấn đề về

Xem lời giải