CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 61 SBT Sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba.

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 61 SBT Sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SBT Sinh học 9: Việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo cho kết quả là

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 SBT sinh học 9

Giải bài 1 trang 62 SBT sinh học 9. Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 62 SBT Sinh học 9. Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen: 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 SBT trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 SBT trang 62 SBT Sinh học 9. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu sen ở thế hệ ban đầu là : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa

Xem lời giải

Bài 4 SBT trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 SBT trang 62 sách bài tập Sinh học 9. Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 SBT sinh học 9

Giải bài 5 trang 62 sách bài tập sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn.

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. 1 tế bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy sau 3 giờ sẽ tạo được bao nhiêu tế bào từ quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đâu ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. 1 tế,bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy để tạo ra 256 tế bào thì quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đầu cần bao nhiêu phút?

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 63 SBT Sinh học 9

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 63 sách bài tập Sinh học 9. Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có kiểu gen như dạng gốc vì

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 64 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 64 SBT Sinh học 9: Tế bào nhận ADN tái tổ hợp thường là

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 65 SBT Sinh học 9. Người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết và tự thụ phấn trong chọn giống chủ yếu để.

Xem lời giải

Bài 21,22,23 trang 66 SBT Sinh học 9

Giải bài 21,22,23 trang 66 SBT Sinh học 9. Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là lai

Xem lời giải

Bài 24, 25, 26 trang 67 SBT Sinh học 9

Giải bài 24, 25, 26 trang 67 SBT Sinh học 9. Để tạo ưu thế lai ở vật nuôi, chủ yếu người ta dùng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất