CHƯƠNG 2. NHIỄM SẮC THỂ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một hợp tử ở người với 2n = 46.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9. Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân. 1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường

Xem lời giải

Bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9

Giải bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9. Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

Xem lời giải

Bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

Xem lời giải

Bài 6 trang SBT 25 sinh học lớp 9

Giải bài 6 trang SBT sinh học lớp 9. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24. Một tế bào cùa cá thể B nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường nội bào nguvẽn liêu tạo ra với 175 NST đơn.

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 , 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 30 SBT Sinh học 9. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là

Xem lời giải

Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9

Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31 Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9 Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9 Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi

Xem lời giải

Bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9. Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

Xem lời giải

Bài 45,46,47,48 trang 34,35 SBT Sinh học 9

Giải bài 45,46,47,48 trang 35 SBT Sinh học 9. Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất