B-Bài tập trắc nghiệm trang 53

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

Xem chi tiết
Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học 9 Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học. Ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau:

Xem chi tiết
Bài 16,17,18 ,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9 Bài 16,17,18 ,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9. Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?

Xem chi tiết
Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9 Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9

Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9. Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9 Bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9. So với thể dị bội thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như

Xem chi tiết
Bài 31, 32, 33 trang 59 SBT Sinh học 9 Bài 31, 32, 33 trang 59 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33 trang 59 SBT Sinh học 9. Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng

Xem chi tiết


Gửi bài