B- Bài tập tự giải trang 39

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9

Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9. Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9. Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

Xem lời giải

Bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

Xem lời giải

Bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9. Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

Xem lời giải

Bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9. Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

Xem lời giải

Bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9. Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

Xem lời giải