B-Bài tập trắc nghiệm trang 40

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 41

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 41. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do

Xem chi tiết

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 42 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 42 SBT Sinh học 9: ADN có 4 loại đơn phân với tác dụng

Xem lời giải

Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 43 SBT Sinh học 9: Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 44 SBT sinh học 9

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 44 SBT sinh học 9: Gen B dài 5100 Å. Số nuclêôtit của gen B là

Xem lời giải

Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 44 SBT sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 44 SBT sinh học 9: Quá trình tái bản ADN có vai trò gì?

Xem lời giải

Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 45 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 45 SBT Sinh học 9: Một phân tử mARN dài 4080 Å. Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba?

Xem lời giải

Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9. Cấu trúc bậc 4 của prôtêin

Xem lời giải

Bài 41, 42, 43, 44 trang 46 SBT Sinh học 9

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 46 SBT Sinh học 9: Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó

Xem chi tiết