B- Bài tập trắc nghiệm trang 96

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 96 SBT Sinh học 9

Giài bài 1,2,3,4,5 trang 96 sách bài tập Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau : 1. Quần thể là gì ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 97

Giải bài 6,7,8,9,10 sách bài tập Sinh học 9 trang 97. Các cá thể lớn nhanh, do vậy nhóm này có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể" là ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi nào sau đây trong quần thể ?

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 98 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 98 sách bài tập Sinh học 9. Khi nguồn thức ăn dồi dào, số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay trong một đơn vị thể tích sẽ

Xem lời giải

Bài 16,17,18 ,19,20 trang 99 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 99 sách bài tập Sinh học 9. Nhóm tuổi sinh sản và lao động trong quần thể người là

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 100 SBT Sinh học 9

Giải bài 21,22,23,24,25 sách bài tập Sinh học 9 trang 100. Phát triển dân số hợp lí là

Xem lời giải

Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 101 SBT Sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 101 sách bài tập Sinh học 9. Vai trò của khống chế sinh học trong quần xã là gì ?

Xem lời giải

Bài 31, 32, 33, 34 trang 101 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 101 sách bài tập Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 102 SBT Sinh học 9

Giải bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 102 sách bài tập Sinh học 9. Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem lời giải