B- Bài tập tự giải trang 94

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 94 sách bài tập Sinh học 9. Hãy trình bày cơ chế tự điều chỉnh mật độ của quần thể.

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 94 SBT Sinh học 9. Những tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể ? Những tập hợp sinh vật nào không phải là quần thể ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 9. Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 94 SBT Sinh học 9. Hãy nêu nhận xét về 3 dạng tháp dân số (ở Ấn Độ năm 1970 (a), Việt Nam năm 1989 (b) và Thuỵ Điển năm 1955 (c)) sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Phát triển dân số một cách hợp lí là như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ" là gì ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Bậc dinh dưỡng là gì ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Giả sử một quần xã có các sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, cáo, hổ, mèo rừng, vi sinh vật

Xem lời giải

Bài 10 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Nêu ví dụ về một hệ sinh thái. Hãy cho biết, trong hệ sinh thái đó có những thành phần cơ bản nào.

Xem lời giải

Bài 11 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi

Xem lời giải

Bài 12 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Hoàn thành các chuỗi thức ăn sau cho phù hợp.

Xem lời giải