CHƯƠNG 3. ADN VÀ GEN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9 Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9: Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900 A.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

Xem chi tiết
Bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9 Bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9

Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9. Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9 Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9. Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9 Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9 Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

Xem chi tiết
Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9 Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9 Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9 Bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9 Bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9. Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9 Bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 40 SBT Sinh học 9. Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9 Bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9. Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

Xem chi tiết
Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 42 SBT Sinh học 9 Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 42 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 42 SBT Sinh học 9: ADN có 4 loại đơn phân với tác dụng

Xem chi tiết
Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 43 SBT Sinh học 9 Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 43 SBT Sinh học 9: Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 44 SBT sinh học 9 Bài 21,22,23,24,25 trang 44 SBT sinh học 9

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 44 SBT sinh học 9: Gen B dài 5100 Å. Số nuclêôtit của gen B là

Xem chi tiết
Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 44 SBT sinh học 9 Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 44 SBT sinh học 9

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 44 SBT sinh học 9: Quá trình tái bản ADN có vai trò gì?

Xem chi tiết
Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 45 SBT Sinh học 9 Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 45 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 45 SBT Sinh học 9: Một phân tử mARN dài 4080 Å. Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba?

Xem chi tiết
Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9 Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9. Cấu trúc bậc 4 của prôtêin

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài