B - Bài tập trắc nghiệm trang 27

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9 Bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24. Một tế bào cùa cá thể B nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường nội bào nguvẽn liêu tạo ra với 175 NST đơn.

Xem chi tiết
Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9 Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 , 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 trang 29 SBT Sinh học 9 Bài 16,17,18,19,20 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 30 SBT Sinh học 9. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là

Xem chi tiết
Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9 Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9

Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31 Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31 Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9 Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9 Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Xem chi tiết
Bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9 Bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9

Giải bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9 Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi

Xem chi tiết
Bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9 Bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9

Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9. Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

Xem chi tiết
Bài 45,46,47,48 trang 34,35 SBT Sinh học 9 Bài 45,46,47,48 trang 34,35 SBT Sinh học 9

Giải bài 45,46,47,48 trang 35 SBT Sinh học 9. Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là

Xem chi tiết


Gửi bài