CHƯƠNG 4. BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 49 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 49 SBT Sinh học 9. Gen B có 3000 nuclêôtit. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen này cùng nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 5998 nuclêôtit.

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9. Chiều dài của gen B là 4080 Å. Khi sự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen B đã tạo ra gen b có 2402 nuclêôtit.

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST.

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 50 SBT Sinh học 9. Giả sử có một cặp NST tương đồng mang các đoạn phân bố theo trật tự sau

Xem lời giải

Bài ài 5 trang 51 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 51 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi lai các cây cà chua tứ bội lai với nhau người ta thu được những kết quả sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 52 SBT Sinh học 9: Gen B dài 4080 Ả, CÓ hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gen B là 5A và 4G.

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 52 SBT Sinh học 9. Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó có A = 1/2 G.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 9. Một mạch của gen B mạch kép có 120T, 240A, 360X và 480G

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 9. Gen S đột biến thành gen s. Gen S và s tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với cho gen S là 28 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến xảy ra với gen S.

Xem lời giải

Bài 5 SBT trang 53 Sinh học 9

Giải bài 5 SBT trang 53 Sinh học 9. Ở ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau:

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 53 SBT Sinh học 9. Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 53 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 53 SBT Sinh học 9. Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội

Xem lời giải

Bài 9 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 53 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST. Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào của một số cá thể trong loài sau đây khi biết rằng:

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học. Ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau:

Xem lời giải

Bài 16,17,18 ,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9. Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?

Xem lời giải

Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9

Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9. Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9. So với thể dị bội thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất