Giải bài 11.9 trang 31, 32 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Calcium hydroxide (rắn) là chất ít tan. Hoà tan chất này vào nước thu được hỗn hợp như hình 11.3b.

a) Hỗn hợp (A) là dung dịch hay huyền phù.

b) Trình bày cách làm để thu được dung dịch calcium hydroxide (nước vôi trong) từ cốc (B).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất

- Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất, các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng (nước)

b) Lọc

Lời giải chi tiết

a) Hỗn hợp (A) có các chất rắn lơ lửng trong nước, vậy (A) là huyền phù

b) Đổ hỗn hợp qua giấy lọc

=> Thu được dung dịch nước vôi trong riêng còn calcium hydroxide dạng rắn ở trên giấy


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu