Đề kiểm tra 15 phút chương 5 - phần 2 - Đề số 8


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

A. Cách mạng Tháng Tám thành công

B. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

D. Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh được thành lập

Câu 2: Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 -1975 là

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam

D. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

Câu 3: Chiến thắng nào trong thời kì 1954 - 1975 đánh dấu bước phát triển từ đấu tranh chính trị phát triển lên khởi nghĩa?

A. “Đồng khởi” (1959-1960).

B. từ sau khi đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1969 - 1973).

C. từ đánh bại chiến lược “Chiến tranh đơn phương” (1961 - 1965).

D. từ đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”(1965 - 1968).

Câu 4: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945?

A. Giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

B. Thổ địa cách mạng.

C. Giải phóng dân tộc.          

D. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ.

Câu 5: Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước từ khi nào?

A. Sau khi đất nước được độc lập và thống nhất.

B. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam.

C. Sau khi Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước.

D. Sau khi miền Bắc hoàn toàn được giải phóng

Câu 6: Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 là gì?

A. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam

B. Sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng và nhân dân

C. Sự ủng hộ của quốc tế

D. Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. B

3. A

4. C

5. A

6. D

Câu 1:

Phương pháp: Xem lại ý nghĩa của việc thành lập Đảng

Lời giải:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chọn: C

Câu 2:

Phương pháp: Dựa vào nội dung về thời kì 1954 -1975 để trả lời

Cách giải:

Xuất phát từ tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, Đảng đã đề ra nhiệm vụ cho cách mạng từng miền và nhiệm vụ chung là “kháng chiến chống Mĩ, cứu nước” để thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước.

Chọn: A

Câu 3:

Phương pháp: Dựa vào nội dung về thời kì 1954-1975 để trả lời.

Cách giải:

Ở miền Nam, tiến hành cuộc đấu tranh chính trị phát triển lên khởi nghĩa bắt đầu từ phong trào “Đồng Khởi” năm 1959 - 1960. Hành động khủng bố của chính quyền Mĩ - Diệm khiến cho nhân dân miền Nam không thể tiếp tục con đường đấu tranh chính trị hòa bình, mà buộc phải khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Chọn: A

Câu 4:

Phương pháp: Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam trong những năm 1930 - 1945 để suy luận trả lời.

Cách giải:

Trong bối cảnh mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam thuộc địa là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai nên nhiệm vụ hàng đầu của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 là giải phóng dân tộc. Chính vì thế, khi xét tính chất của cách mạng tháng Tám năm 1945 thì cuộc cách mạng này được coi là cách mạng giải phóng dân tộc.

Chọn: A

Câu 5:

Phương pháp: Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam trong những năm 1975 - 1976 để suy luận trả lời

Cách giải:

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ và quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, Việt Nam đã được độc lập và thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước

Chọn: A

Câu 6:

Phương pháp: Dựa vào nguyên nhân thắng lợi ở mỗi giai đoạn của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 để đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, độc lập, tự chủ, sáng tạo. Vì nếu không có sự lãnh đạo của Đảng sức mạnh của toàn dân tộc sẽ không được quy tụ, phát huy một cách triệt để để làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: Xem lại kiến thức đã học phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Cách giải:

Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000:

- Nhân dân ta đoàn kết một lòng, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường dũng cảm vì độc lập tự do. Truyền thống đó của dân tộc được phát huy cao độ trong thời kì cách mạng do Đảng lập ra.

- Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là đội tiên phong và là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ là nhân tố thắng lợi hàng đầu, chi phối các nhân tố khác của cách mạng Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.