Đề kiểm tra 15 phút chương 5 - phần 2 - Đề số 4


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1. Đại hội VI (12/1986) của Đảng đã xác định: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là

A. làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

B. làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

C. làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.

D. làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Câu 2. Trong công cuộc Đổi mới ở nước ta hiện nay nhiệm vụ nào là trung tâm?

A. Phát triển kinh tế - xã hội.

B. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng

C. Tăng cường quốc phòng an ninh.

D. Xây dựng văn hóa, con người

Câu 3. Một trong những mục tiêu hàng đầu của đường lối Đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ tháng 12/1986 là

A. hoàn thiện cơ chế quản lý đất nước.

B. hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất.

C. bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh.

D. đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

Câu 4. Đường lối Đổi mới đất nước được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V(3/1982).

C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986).

D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991).

Câu 5.  Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là gì?

A. Chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

B. Chuyển từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế tập trung bao cấp.

C. Xóa bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp hình thành nền kinh tế mới.

D. Xóa bỏ nền kinh tế thị trường hình thành nền kinh tế mới.

Câu 6. Những thành tựu mà nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới (1986 – 2000) đã khẳng định điều gì?

A. Vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

B. Nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

C. Tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

D. Đường lối Đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc Đổi mới là phù hợp.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây:

Thời gian

Sự kiện

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Việt Nam gia nhập ASEAN.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. B

2. A

3. D

4. C

5. A

6. D

Câu 1.

Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 209

Cách giải:

Đại hội VI (12/1986) của Đảng đã xác định: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 209

Cách giải:

Trong công cuộc Đổi mới ở nước ta hiện nay, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 208

Cách giải:

Một trong những mục tiêu hàng đầu của đường lối Đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ tháng 12/1986 là đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 208

Cách giải:

Đường lối Đổi mới đất nước được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986).

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: so sánh

Cách giải:

Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là: Chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: phân tích

Cách giải:

Những thành tựu mà nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới (1986 – 2000) đã khẳng định: Đường lối Đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc Đổi mới là phù hợp.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Phương pháp: sgk trang 208-216, chọn lọc các sự kiện

Cách giải:

Thời gian

Sự kiện

12 - 1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam.

1989

Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn.

6 - 1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam.

7 - 1995

Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao.

18 - 7 - 1995

Việt Nam gia nhập ASEAN.

6 - 1996

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

4 - 2001

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.