Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)

Bình chọn:
2.8 trên 10 phiếu

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang.

Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang).

Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, đã tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt kể từ ngày ra đời, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam, do Tổng bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xóa bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện “người cày có ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác –Lê nin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Viêt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Đại hội Đảng thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; quyết định xuất bản báo Nhân dân –cơ quan ngôn luận cảu Trung ương Đảng.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Đại hội đại biểu lần thứ II đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo  cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

Hình 51. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 12 - Xem ngay

Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam .

Xem chi tiết
Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Xem chi tiết
Âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 như thế nào ? Âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Xem chi tiết
Cuộc tiến công chiến lược đông-xuân 1953-1954  và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Cuộc tiến công chiến lược đông-xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Cuộc Tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954.

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang.

Xem chi tiết
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Hội nghị Giơnevơ.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.