Chương 4: Tam giác bằng nhau - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 71, 72

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xem chi tiết

Bài 4.41 trang 68

Trong những tam giác dưới đây (H.4.46), tam giác nào là tam giác cân, cân tại đỉnh nào? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 4.31 trang 64

Trong mỗi hình sau (H.4.33) có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 4.21 trang 60

Trong mỗi hình dưới đây, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài 4.10 trang 56

Khi biết tam giác ABC = tam giác MNP thì góc nào tương ứng với góc PNM và cạnh nào tương ứng với cạnh NP. Hãy viết các cặp cạnh bằng nhau và các cặp góc bằng nhau của hai tam giác ABC và MNP đã cho.

Xem chi tiết

Bài 4.1 trang 52

Hãy tính các số đo các góc A, D, N trong các tam giác dưới đây (H.4.3). Trong các tam giác đó, hãy chỉ ra tam giác nào là nhọn, tù, vuông.

Xem chi tiết

Bài 4.51 trang 72

Tính số đo các góc x, y, z, t, v trong hình 4.55

Xem chi tiết

Bài 4.42 trang 68

Tính số đo các góc còn lại trong các tam giác cân dưới đây (H.4.47)

Xem chi tiết

Bài 4.32 trang 64

Cho các điểm A, B, C, D như H.4.34. Biết rằng E là trung điểm của BC, chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 4.22 trang 61

Cho 2 tam giác ABC và DEF bất kì, thoả mãn AB = FE, BC = DF

Xem chi tiết

Bài 4.11 trang 56

Với hai tam giác ABC và MNP bất kì, sao cho

Xem chi tiết

Bài 4.2 trang 53

Trong các tam giác dưới đây (H.4.4), tam giác nào là nhọn, vuông, tù?

Xem chi tiết

Bài 4.52 trang 72

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? a) Tam giác nhọn có ba góc đều nhọn. b) Tam giác vuông có đúng hai góc nhọn. c) Tam giác tù có đúng một góc nhọn. d) Trong ba góc của một tam giác tù, góc tù có số đo lớn nhất.

Xem chi tiết

Bài 4.43 trang 69

Tam giác ABC có 2 đường chéo BE và CF bằng nhau (H.4.48). Chứng minh rằng tam giác ABC cân tại đỉnh A.

Xem chi tiết

Bài 4.33 trang 65

Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.35. Biết rằng AC vuông góc với BD, EA = EB và EC = ED. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 4.23 trang 61

Cho 2 tam giác ABC và MNP bất kì, thoả mãn

Xem chi tiết

Bài 4.12 trang 56

Với 2 tam giác ABC và DEF bất kì, sao cho

Xem chi tiết

Bài 4.3 trang 53

Tìm các số đo góc x, y trong Hình 4.5.

Xem chi tiết

Bài 4.53 trang 72

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? a)Tam giác cân có một góc bằng 60 độ là tam giác đều. b) Tam giác cân là tam giác nhọn. c) Tổng hai góc nhọn của một tam giác vuông bằng 90 độ. d) Tam giác vuông cân thì luôn cân tại đỉnh góc vuông và có hai góc nhọn bằng 45 độ.

Xem chi tiết

Bài 4.44 trang 69

Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh A. Gọi M là trung điểm của BC và D là điểm nằm trên tia đối của tia MA sao cho MD = MA (H.4.49). Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất