Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu
Bài 6.17 trang 10

Biết rằng x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 5 thì y = 3. a) Viết công thức tính y theo x. b) Tính giá trị của y khi x = 10.

Xem chi tiết

Bài 6.18 trang 10

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 6.19 trang 10

Trong mỗi bảng giá trị dưới đây, hai đại lượng x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ thuận không?

Xem chi tiết

Bài 6.20 trang 11

Dưới đây là bảng tiêu thụ xăng của một loại ô tô cỡ nhỏ.

Xem chi tiết

Bài 6.21 trang 11

Một công ty có chính sách khen thưởng cuối năm là thưởng theo năng suất lao động của công nhân. Hai công nhân có năng suất lao động tương ứng tỉ lệ với 3 : 4. Tính số tiền thưởng cuối năm của mỗi công nhân đó. Biết rằng số tiền thưởng của người thứ hai nhiều hơn số tiền thưởng của người thứ nhất là 2 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bài 6.22 trang 11

Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 : 5 : 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi, biết tổng số tiền lãi là 600 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp?

Xem chi tiết

Bài 6.23 trang 11

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,4 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6.

Xem chi tiết

Bài 6.24 trang 11

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Xem chi tiết