Ôn tập chương IV - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 71, 72

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xem chi tiết

Bài 4.51 trang 72

Tính số đo các góc x, y, z, t, v trong hình 4.55

Xem chi tiết

Bài 4.52 trang 72

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? a) Tam giác nhọn có ba góc đều nhọn. b) Tam giác vuông có đúng hai góc nhọn. c) Tam giác tù có đúng một góc nhọn. d) Trong ba góc của một tam giác tù, góc tù có số đo lớn nhất.

Xem chi tiết

Bài 4.53 trang 72

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? a)Tam giác cân có một góc bằng 60 độ là tam giác đều. b) Tam giác cân là tam giác nhọn. c) Tổng hai góc nhọn của một tam giác vuông bằng 90 độ. d) Tam giác vuông cân thì luôn cân tại đỉnh góc vuông và có hai góc nhọn bằng 45 độ.

Xem chi tiết

Bài 4.54 trang 73

Tính số đo các góc chưa biết của các tam giác dưới đây (h.4.56)

Xem chi tiết

Bài 4.55 trang 73

Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.57

Xem chi tiết

Bài 4.56 trang 73

Cho các điểm A, B, C, D, E, F như Hình 4.58. a)Tìm ba cặp tam giác vuông bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài 4.57 trang 73

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên cạnh AB và AC lấy các điểm P, Q sao cho MP, MQ lần lượt vuông góc với AB, AC (H.4.59) a)Chứng minh rằng MP = MQ và AP = AQ b) Đường thẳng PQ có vuông góc với AM không? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 4.58 trang 74

Cho đường thẳng d đi qua trung điểm M của đoạn thẳng AB và không vuông góc với AB.

Xem chi tiết

Bài 4.59 trang 74

Cho Hình 4.61, hãy tính số đo các góc của tam giác ABE.

Xem chi tiết

Bài 4.60 trang 74

Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AD đáy nhỏ BC thoả mãn AD = 4 cm và AB = BC = CD = 2 cm (H.4.62). Tính các góc của hình thang ABCD

Xem chi tiết