Cách dùng Catch, find, leave + túc từ + hiện tại phân từ


If she catches you reading her diary, she’ll be furious.(Nếu cô ấy mà bắt gặp cậu đọc nhật ký của cô ta thì cô ta sẽ điên tiết lên đấy.)Hành động do phân từ diễn đạt luôn luôn gây phật lòng chủ từ.

A. Catch /find :

I caught them stealing my apples

(Tôi bắt gặp họ ăn cắp táo của tôi.)

If she catches you reading her diary, she’ll be furious

(Nếu cô ấy mà bắt gặp cậu đọc nhật ký của cô ta thì cô ta sẽ điên tiết lên đấy.)

Hành động do phân từ diễn đạt luôn luôn gây phật lòng chủ từ.

Với find thì không có điều đó :

I found him standing at the door = I saw him standing at the door when I arrived.

Tôi thấy anh ta đang đứng ở cửa khi tôi tới.)

Với find túc từ có thể là vật vô sinh :

He found a tree lying across the road

(Anh ta thấy một cái cây nằm ngang qua đường).

B. Leave có thể được dùng với một phân từ :

I left him talking to Bob

(Tôi để cho anh ta nói chuyện với Bob.)

He was talking to Bob when I left

(Anh ta đang nói chuyện với Bob khi tôi rời đi.)


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm