Think, assume và expect dùng ở liên tiến


Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm

A. Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm :

What are you thinking about ? - I’m thinking about the play we saw last night.

(Anh đang nghĩ về cái gì ? Tôi đang nghĩ về vở kịch mà chúng tôi đã xem tối qua).

Nhưng: What do you think of it ? - I don’t think much of it.

(Anh nghĩ gì về điều đó ? Tôi không nghĩ nhiều về điều đó).

Tom is thinking of emigrating. What do you think of the idea ?

- I think it is a stupid idea. He should stay where he is.            .

(Tom đang nghĩ về việc di cư. Anh nghĩ gì về ý kiến đó?

- Tôi nghĩ thật là một ý kiến ngu ngốc. Anh ta nên ở nơi mà anh ta đand sống.)

B. assume có thể được dùng ở liên từ khi nó có nghĩa "công nhận"

I’m assuming that you have time to do a lot of research.

(Tôi công nhận rằng anh có thời gian để làm nhiều công việc nghiên cứu)

assume (nắm lấy, chiếm lấy) cũng có thể dùng ở liên tiến :

The new government is assuming power at once.

(Chính quyền mới nắm lấy quyền ngay tức thì).

C. expect có thể được dùng ở liên tiến khi nó mang nghĩa "mong đợi"

I’m expecting a letter (Tôi đang mong thư).

She's expecting a baby in May.

(Cô ta đang mong có một đứa con vào tháng Năm).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm