Think, assume và expect dùng ở liên tiến

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm

A. Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm :

What are you thinking about ? - I’m thinking about the play we saw last night.

(Anh đang nghĩ về cái gì ? Tôi đang nghĩ về vở kịch mà chúng tôi đã xem tối qua).

Nhưng: What do you think of it ? - I don’t think much of it.

(Anh nghĩ gì về điều đó ? Tôi không nghĩ nhiều về điều đó).

Tom is thinking of emigrating. What do you think of the idea ?

- I think it is a stupid idea. He should stay where he is.            .

(Tom đang nghĩ về việc di cư. Anh nghĩ gì về ý kiến đó?

- Tôi nghĩ thật là một ý kiến ngu ngốc. Anh ta nên ở nơi mà anh ta đand sống.)

B. assume có thể được dùng ở liên từ khi nó có nghĩa "công nhận"

I’m assuming that you have time to do a lot of research.

(Tôi công nhận rằng anh có thời gian để làm nhiều công việc nghiên cứu)

assume (nắm lấy, chiếm lấy) cũng có thể dùng ở liên tiến :

The new government is assuming power at once.

(Chính quyền mới nắm lấy quyền ngay tức thì).

C. expect có thể được dùng ở liên tiến khi nó mang nghĩa "mong đợi"

I’m expecting a letter (Tôi đang mong thư).

She's expecting a baby in May.

(Cô ta đang mong có một đứa con vào tháng Năm).

loigiaihay.com

Các hình thức thì hiện tại đơn giản Các hình thức thì hiện tại đơn giản

Ở xác định thì hiện tại đơn giản có hình thức giống như nguyên mẫu nhưng thêm s ở ngôi thứ ba số ít.

Xem chi tiết
Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen

Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

Xem chi tiết
Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản

Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được

Xem chi tiết
Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến

A. Những động từ chỉ cảm giác, B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc. C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần, chỉ sự sở hữu, Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định.

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay