Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

A. Những động từ chỉ cảm giác, B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc. C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần, chỉ sự sở hữu, Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định.

Thì liên tiến chủ yếu được dùng cho những hành động có cân nhắc. Vì thế, một số động từ thường không được dùng liên tiến và chỉ dùng ở một thì hiện tại đó là hiện tại đơn giản. Những động từ này có thể ở trong các nhóm sau :

A. Những động từ chỉ cảm giác : feel (cảm thấy), hear (nghe),

see (thấy), smell (ngửi), notice (chú ý) và observe (quan sát) và feel (cảm thấy), look (xem), taste (nếm) dùng như các động từ nối (Xem 18B, C).

Với feel, look, smell, taste (cũng xem 169), với hear và see (cũng xem 170).

Những động từ như là gaze (nhìn đăm đăm), listen, look (at),

observe, stare (nhìn chòng chọc) cũng có thể được dùng ở thì liên tiến.

Watch ! I am watching but I don’t see anything unusual.

Nhìn kìa ! Tôi đang nhìn nhưng tôi không thấy gì khác thường cả.

He is listening to a tape, but he’s wearing earphones so nobody else hears it.

(Anh ta đang lắng nghe băng, nhưng anh ta đang đeo tai nghe vì thế không ai khác nghe được.)

B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc như admire (khâm phục), adore (kính yêu ) appreciate (đánh giá cao), care for (thích), desire (mong muốn), detest (ghét), dislike (không thích), fear (sợ), hate (ghét), like (thích), loathe (ghê tởm), love (yêu), mind (quan tâm), respect (kính trọng), value (giá trị), want (muốn), wish (ao ước)

Nhưng liên tiến có thế dùng với admire với nghĩa (ngắm nhìn một cách vui thích), appreciate với nghĩa (tăng giá trị), cai-e for với nghĩa (chăm nom), mind với nghĩa (quan tâm, đế ý) và đôi khi likelloue mang nghĩa (thích) và hate (ghét).

He’s enjoying his holiday in the Arctic. He haies touristy places and he doesn’t mind the cold.

(Anh ta đang vui thú kỳ nghỉ của mình ở Bắc cực. Anh ta ghét những nơi du lịch và không quan tâm đến cái lạnh).

I'm minding my own business.

(Tôi đang chú tâm đến công việc riêng của mình)

How are you liking/Do you like your new job ? - I’m hating it/I hate it. I just don’t like work, you see.

(Anh thích công việc mới của anh chứ ?)

(Tôi ghét nó. Tôi không thích công việc như thế, anh biết mà).

C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần như : agree, appreciate (hiểu), assume (ra vẻ), believe (tin), expect (nghĩ), feel (cảm thấy), feel sure/certain (cảm thấy, chắc chắn), forget (quên), know (biết), mean (nghĩa), perceive (nhận thức), realize (nhận thức), recall (nhắc), recognize (nhận ra), recollect (nhớ lại), remember (nhớ), see (hiểu), see through (nhìn thấu), suppose, think (nghĩ), trust (tin), understand (hiểu). Nhưng liên tiến có thể dược dùng với appreciate mang nghĩa (tăng giá trị) [cũng xem 171 với think, assume, expect]

D. Các dộng từ chỉ sự sở hữu : belong (thuộc về), own (sở hữu), possess (sở hữu), owe (nợ).

How much do I owe you ? (Tôi nợ anh bao nhiêu ?)

E. Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định. (Xem 113B, 115B, 123)

appear (hình như), concern (có liên quan), consist (gồm), contain (chứa), hold (chứa), keep (tiếp tục), matter, seem, signify (biểu hiện), sound (có vẻ) :

It concerns us all. (Nó liên quan đến tất cả chúng ta)

This box contains explosives.(Cái hộp này chứa các chất nổ)

Nhưng appear mang nghĩa «xuất hiện» có thể được dùng ở liên tiến.

loigiaihay.com

Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này. B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

Xem chi tiết
Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ

Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing:

Xem chi tiết
Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản

Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được

Xem chi tiết
Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen

Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng