Các hình thức của thì hiện tại liên tiến


Thì hiện tại liên tiến được thành lặp bởi thì hiện tại của trợ động từ be + hiện tại phân từ (present participle)

Thì hiện tại liên tiến được thành lặp bởi thì hiện tại của trợ động từ be + hiện tại phân từ (present participle)

A. Xác định

Phủ định

Nghi vấn

I am working

You are working

He/she/it is working

We are working

You are working

 They are working

I am not working

You are not working

He/she/it is not working

 We are not working

You are not working

They are not working

 

Am I working ? Are you working?

Is he/she/it working?

Are we working? Are you working

Are they working ?

Nghi Vấn phủ định : am I not working? are you not working ? is he not working ? ..v..v..

B. Hình thức rút gọn : động từ be có thể tĩnh lược như đã nói ở 102 B, vì thế thì hiện tại liên tiến của bất cứ động từ nào cũng được rút gọn.

Xác định

Phủ định

Nghi vấn phủ định

I'm working

I’m not working

Am I working ?

You’re Working

You’re not/You aren't working

Aren’t you working

 

he's working

He's not/he isn't working.v..v.

Isn’t he/she/it working ?

Lưu ý cách tĩnh lược bấc qui tắc aren't I? Thay Am I not ?


Hình thức rút gọn nghi vấn ; am, is, are có thể được tĩnh lược như đã nói ở 104 B :

Why's he working ? (Tại sao anh ta đang làm việc ?) Where re you working ? (Anh đang làm việc ở đâu vậy ?).

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm