Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 4 : Phân số - Các phép tính với phân số. Giới th..

Bài 130 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 4 bài 130 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

a) \(\displaystyle {4 \over 7} + {3 \over 7}\)                               b) \(\displaystyle {3 \over 8} + {3 \over 4}\)

c) \(\displaystyle {1 \over 6} - {1 \over {12}}\)                             d) \(\displaystyle {{13} \over 7} - {9 \over 5}\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số rồi cộng hoặc trừ hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)

b) \(\displaystyle {3 \over 8} + {3 \over 4} = {{3} \over 8} + \dfrac{6}{8}= {9 \over 8}\)

c) \(\displaystyle {1 \over 6} - {1 \over {12}} = \dfrac{2}{12}-{{1} \over {12}} = {1 \over {12}}\)

d) \(\displaystyle {{13} \over 7} - {9 \over 5} = {{65 } \over {35}} - \dfrac{63}{35} = {2 \over {35}}\)

Bài 2

Tính :  

a) \(\displaystyle {2 \over 3} \times {5 \over 6}\)                                 b) \(\displaystyle {3 \over 4} \times 12\)

c) \(\displaystyle {6 \over 5}:{2 \over 3}\)                                   d) \(\displaystyle {3 \over 8}:2\)

Phương pháp giải:

 - Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

-  Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {2 \over 3} \times {5 \over 6} = {{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)

b) \(\displaystyle {3 \over 4} \times 12 = \dfrac{3 \times 12}{4}= \dfrac{36}{4}= 9\) 

c) \(\displaystyle {6 \over 5}:{2 \over 3} = {6 \over 5} \times {3 \over 2} =\dfrac{18}{10}= {9 \over 5}\)

d) \(\displaystyle {3 \over 8}:2 = {3 \over {8 \times 2}} = {3 \over {16}}\)

Bài 3

Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng \(\displaystyle {5 \over {13}}\) tấm vải, phần thứ hai bằng \(\displaystyle {2 \over 7}\) tấm vải. Hỏi:

a) Cả hai phần đầu gộp lại bằng mấy phần của tấm vải ?

b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải ?

Phương pháp giải:

- Tìm phân số chỉ số phần tấm vải của hai phần đầu ta thực hiện phép tính : \(\displaystyle {5 \over {13}} + {2 \over 7}\).

- Tìm phân số chỉ số vải của phần thứ ba ta lấy \(1\) đơn vị trừ đi phân số chỉ số phần tấm vải của hai phần đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Phần thứ nhất: \(\displaystyle {5 \over {13}}\) tấm vải

Phần thứ hai: \(\displaystyle {2 \over 7}\) tấm vải

a) Cả hai phần: .... tấm vải?

b) Phần thứ ba: .... tấm vải?

Bài giải

a) Hai phần đầu gộp lại bằng số phần của tấm vải là :

\(\displaystyle {5 \over {13}} + {2 \over 7}  ={{61} \over {91}}\) (tấm vải)

b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

 \(\displaystyle 1 - {{61} \over {91}} = {{30} \over {91}}\) (tấm vải)

                       Đáp số : a) \(\displaystyle {{61} \over {91}}\) tấmvải;

                                     b) \(\displaystyle {{30} \over {91}}\) tấm vải.

Bài 4

Có \(9\) chai, mỗi chai chứa \(\displaystyle {1 \over 2}l\) mật ong. Người ta chia đều số mật ong cho \(4\) người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong ?

Phương pháp giải:

- Tìm số lít mật ong có trong \(9\) chai ta lấy số lít mật ong có trong \(1\) chai nhân với \(9.\)

- Tìm số lít mật ong mỗi người nhận được ta lấy số lít mật ong có trong \(9\) chai chia cho \(4.\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 9 chai

Mỗi chai: \(\displaystyle {1 \over 2}l\)

Chia đều cho 4 người

Mỗi người: .... lít?

Bài giải

Số lít mật ong có trong 9 chai là:

             \(\displaystyle 9 \times {1 \over 2} = {9 \over 2}\) (\(l\))

Mỗi người được số lít mật ong  là:

             \(\displaystyle {9 \over 2}:4 = {9 \over 8}\) (\(l\))

                               Đáp số: \(\displaystyle {9 \over 8}l\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 242 phiếu
 • Bài 131 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài 131 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 VBT toán 4 bài 132 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Hình thoi

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài 133 : Hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Diện tích hình thoi

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 134 : Diện tích hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 VBT toán 4 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí