Giải bài: Tổng các số hạng bằng nhau VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Tính xem có tất cả bao nhiêu con gà. Tính tổng các số hạng bằng nhau rồi viết theo mẫu. Mẫu:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính xem có tất cả bao nhiêu con gà.

Mẫu:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép tính và tính số con vật trong mỗi hình theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính tổng các số hạng bằng nhau rồi viết theo mẫu.

Mẫu:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép tính thành tổng các số hạng bằng nhau theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu
Tải về
 • Giải bài: Phép nhân VBT toán 2 Chân trời sáng tạo

  Viết phép nhân. Mẫu: Nối (theo mẫu) Viết phép nhân. Mẫu: 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5 a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ………. b) 8 + 8 + 8 = ……….. c) 11 + 11 + 11 + 11 = …………… d) 34 + 34 = ………………. Tính: Mẫu: 7 x 3 = ? 7 + 7 + 7 = 21 7 x 3 = 21 a) 5 x 3 = ? b) 10 x 5 = ? c) 2 x 4 = ? d) 6 x 3 = ?

 • Giải bài: Thừa số - tích VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Nối (theo mẫu). Viết (theo mẫu) Mẫu: 4 x 6 = 24 7 x 3 = 21 4 và 6 là các thừa số, …………………………. 24 là tích …………………………. Viết phép nhân.

 • Giải bài: Bảng nhân 2 - VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết (theo mẫu): Viết số vào chỗ chấm. Tính nhẩm: 2 x 1 = … 2 x 5 = … 2 x 10 = … 2 x 2 = …. 2 x 6 = …. 2 x 9 = …. 2 x 3 = …. 2 x 4 = …. 2 x 8 = …. Tô màu các con gà có số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2. Viết các phép nhân trong bảng nhân 2 (theo mẫu).

 • Giải bài: Bảng nhân 5 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  Viết vào chỗ chấm. Làm theo mẫu. Mẫu: 5 x 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 a) 5 x 2 = ……………………………………….. b) 5 x 5 = ……………………………………….. c) 5 x 10 = ……………………………………… Viết số vào chỗ chấm. Tính nhẩm. 5 x 1 = …. 5 x 5 = …. 5 x 10 = … 5 x 2 = …. 5 x 4 = …. 5 x 9 = …. 5 x 3 = …. 5 x 6 = …. 5 x 8 = ….

 • Giải bài: Phép chia VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

  a) Chia đều 8 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được …. cái bánh. Viết phép chia: ………………………. b) Có 8 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Có …. bạn được chia. Viết phép chia: ………………………. Quan sát tranh, viết phép tính nhân và phép tính chia. Viết phép chia (theo mẫu).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay