Giải bài: Bảng chia 2 VBT toán 2 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu). Tính nhẩm. 6 : 2 = … 16 : 2 = … 10 : 2 = … 14 : 2 = …. 2 : 2 = …. 8 : 2 = … 18 : 2 = … 12 : 2 = … 4 : 2 = …. 20 : 2 = …. Viết số vào chỗ chấm. .... : 2 = 5 ... : 2 = 7 … : 2 = 2 … : 2 = 9 … : 2 = 10 … : 2 = 3 … : 2 = 4 … : 2 = 6 … : 2 = 8 … : 2 = 1 Viết (theo mẫu). a) Rót dầu từ can lớn vào các can nhỏ, mỗi can nhỏ 2 l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dựa vào bảng nhân 2, tìm kết quả ở bảng chia 2 (viết theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép chia dựa vào bảng chia 2 đã học.

Lời giải chi tiết:

8 : 2 = 4                                  10 : 2 = 5                           12 : 2 = 6

14 : 2 = 7                                16 : 2 = 8                           18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

Bài 2

Tính nhẩm.

6 : 2 = …         16 : 2 = …       10 : 2 = …       14 : 2 = ….      2 : 2 = ….

8 : 2 = …         18 : 2 = …       12 : 2 = …       4 : 2 = ….        20 : 2 = ….

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính theo bảng chia 2 đã học.

Lời giải chi tiết:

6 : 2 = 3           16 : 2 = 8         10 : 2 = 5         14 : 2 = 7         2 : 2 = 1

8 : 2 = 4           18 : 2 = 9         12 : 2 = 6         4 : 2 = 2           20 : 2 = 10

Bài 3

Viết số vào chỗ chấm.

.... : 2 = 5             ... : 2 = 7               … : 2 = 2                     … : 2 = 9         … : 2 = 10

… : 2 = 3               … : 2 = 4               … : 2 = 6                     … : 2 = 8         … : 2 = 1

Phương pháp giải:

Tính nhẩm theo bảng chia 2 đã học rồi viết số bị chia cho mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

10 : 2 = 5                14 : 2 = 7              4 : 2 = 2                       18 : 2 = 9         20 : 2 = 10

6 : 2 = 3                  8 : 2 = 4                12 : 2 = 6                     16 : 2 = 8         2 : 2 = 1

Bài 4

Viết (theo mẫu).

a) Rót dầu từ can lớn vào các can nhỏ, mỗi can nhỏ 2 l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

b) Người ta xếp đều một số ghế vào 2 phòng. Mỗi phòng có mấy cái ghế?

Phương pháp giải:

a) Để tính số can nhỏ ta lấy số lít ở can lớn chia cho số lít ở mỗi can nhỏ.

b) Để tính số cái ghế trong mỗi phòng ta lấy tổng số cái ghế chia cho số phòng.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Bài 5

Tô đen các ô có phép tính sai.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo bảng nhân 2 và bảng chia 2 rồi tô đen các ô có phép tính sai.

Lời giải chi tiết:

Các phép tính sai là:

16 : 2 = 7                                18 : 2 = 8                           2 x 8 = 18                          2 : 1 = 1

Em tự tô màu vào hình vẽ.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay