Vở bài tập Toán 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 -..

Giải bài: Bài toán nhiều hơn (trang 69) Vở bài tập toán 2 - Chân trời sáng tạo


Ngăn trên có 7 hộp sữa, ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 5 hộp sữa. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa? Xe của voi chạy được 82 cm, xe của vịt chạy được xa hơn xe của voi 13 cm. Hỏi xe của vịt chạy được bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Ngăn trên có 7 hộp sữa, ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 5 hộp sữa. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa?

Tóm tắt

Ngăn trên:                   ..... hộp

Ngăn dưới nhiều hơn: ..... hộp

Ngăn dưới:                  ...... hộp?

Phương pháp giải:

- Em hoàn thiện tóm tắt bài toán.

- Số hộp sữa ngăn dưới = Số hộp sữa ngăn trên + 5 hộp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngăn trên:                   7 hộp

Ngăn dưới nhiều hơn: 5 hộp

Ngăn dưới:                  ...... hộp?

Bài giải

Số hộp sữa ngăn dưới có là:

7 + 5 = 12 (hộp)

Đáp số: 12 hộp

Bài 2

Xe của voi chạy được 82 cm, xe của vịt chạy được xa hơn xe của voi 13 cm. Hỏi xe của vịt chạy được bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt

Voi:            .... cm

Vịt xa hơn:  .... cm

Vịt:             .... cm?

Phương pháp giải:

- Em hoàn thiện tóm tắt bài toán.

- Số cm xe của vịt chạy được = Số cm xe của voi chạy + 13 cm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Voi:            82 cm

Vịt xa hơn: 13 cm

Vịt:             .... cm?

Bài giải

Số cm xe của vịt chạy được là

82 + 13 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu