Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau: Xu hướng tăng dân số thế giới giai đoạn 1804 - 2018 diễn ra như thế nào? Giai đoạn nào dân số thế giới tăng nhanh nhất? Chứng minh.

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.2 trong SGK, em hãy xếp hạng các châu lục theo từng tiêu chí đã cho vào bảng sau: Mức độ chênh lệch giữa: - Châu lục có mật độ dân số cao nhất với mật độ dân số thấp nhất là … lần. - Châu lục có số dân cao nhất với châu lục có số dân thấp nhất là … lần. - Dân số thế giới phân bố có đồng đều giữa các châu lục không? - Những nơi có mật độ dân số cao có đặc điểm khí hậu như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào mục II, bài 22 trong SGK, em hãy hoàn thiện sơ đồ thể hiện các nhân tố chính ảnh hưởng đến phân bố dân cư.

Xem lời giải

Bài 4 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.3 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 23.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau: 2. Từ thông tin của câu 1, em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng mô tả những vai trò của thiên nhiên đối với con người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung mục II, bài 23 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy liệt kê những hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở nơi em đang sinh sống có vận dụng và không vận dụng các giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững hình 23.6 trong SGK vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung chương 4, 5, 6, 7 trong SGK, em hãy tìm các hoạt động khai thác tài nguyên gây tổn hại đến thiên nhiên và ô nhiễm môi trường theo gợi ý như sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung Mục II, Bài 24 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất