Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc- Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu
Bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo. Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì? A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị. B. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,... C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề. D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy điển vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu – An Nam trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin ở cột A, em hãy điền vào cột B tên của các chính sách cai trị trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá của chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải