Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Bài 1 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung phù hợp với đặc điểm chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau: Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì ... nên là mùa ... Ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ ... nên là mùa ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền tên mùa vào chỗ trống (...) trong các câu sau sao cho phù hợp. - Khi bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa ..., còn bán cầu Nam sẽ là mùa ... - Khi bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa ..., còn bán cầu Nam sẽ là mùa ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền tên các mùa vào bảng sau sao cho phù hợp với thứ tự mùa trong năm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền tên các mùa vào chỗ trống (...) trong hình sau đây sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền các ngày bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau: - Từ sau ngày 21 - 3 đến trước ngày 23 - 9, bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa ... của bán cầu ... và là mùa ... của bán cầu ... - Từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3 năm sau, bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa ... của bán cầu ... và là mùa ... của bán cầu.

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 7.3 trong SGK, hãy sắp xếp các điểm A, B, C theo thứ tự độ dài của ngày giảm dần, độ dài của đêm tăng dần.

Xem lời giải

Bài 9 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy điền từ "ngắn" hoặc "dài" vào bên cạnh từ "Ngày", "Đêm" trong sơ đồ sau sao cho phù hợp với hiện tượng ngày, đêm dài, ngắn theo mùa.

Xem lời giải

Bài 10 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau về hiện tượng ngày, đêm dài, ngắn theo mùa.

Xem lời giải

Bài 11 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. 1. Ý nào sau đây đúng với chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất? 2. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày và 3. Vào các ngày nào trong năm, ở cả hai bán cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau? 4. Ngày nào sau đây là ngày khởi đầu mùa hạ (Hạ chí) ở bán cầu Bắc? 5. Vào các ngày 21-3 (Xuân phân) và 23-9 (Thu phân), ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào địa điểm nào sau đây? 6. Khí hậu mi

Xem lời giải