Bài 17: Sông và hồ - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu
Bài 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy sử dụng những từ đã cho trong hộp và thông tin để hoàn thành những câu bên dưới. 1. ... là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác. 2. ... là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông. 3. ... là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính. 4. ... là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới. 5. ... là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sóng. 6. ... là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với ý ở cột B.

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng. 1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án). 2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây? 3. Phụ lưu của một dòng sông 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông? 5. Vùng đất nối giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong Mục I. Bài 17 trong SGK và kiến thức của bản thân, em hãy hoàn thiện bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện lượng nước và lượng mưa trung bình tháng tại trạm Đồng Tâm (sông Gianh, tỉnh Quảng Bình).

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy trả lời các câu hỏi về lưu lượng nước của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm. - Số tháng mùa lũ - Số tháng mùa cạn - Lưu lượng nước trung bình mùa lũ - Lưu lượng nước trung bình mùa cạn - Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là ... lần.

Xem lời giải

Bài 7 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong mục III. Bài 17 trong SGK, em hãy khoanh tròn chữ cái đúng với ý đúng. 1. Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho bao nhiêu tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 2. Những mục đích sử dụng nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. cung cấp nước cho sinh hoạt. B. cung cấp nước cho nông nghiệp. C. cung cấp nước cho du lịch. D. cung cấp nước cho công nghiệp. 3. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. sử dụng cho nhiều mục đích.

Xem lời giải