Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc- Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Bài 1 trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại? A. Những cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc. B. Tiếng Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục tập quán vẫn được bảo tồn. C. Đứng đầu là xã là tù trưởng, hào trưởng người Việt. D. Lễ hội diễn ra thường xuyên.

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Theo em, trong các chính sách về văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Chọn những từ cho sẵn để điển vào chỗ trống trong đoạn văn bên dưới. nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình; sáng tạo; Hán - Việt; Tiếng Việt; Thờ cúng tổ tiên; chủ động; làng Việt

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát tư liệu 17.5 và 17.6 trong SGK, em hãy cho biết yếu tố văn hoá nào du nhập từ bên ngoài đã được nhân dân ta tiếp thu có chọn lọc?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Đánh dấu (X) vào cột B những đáp án đúng với nguyên nhân các triều đại phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích đồng hoá nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hiểu thế nào về câu thơ: “Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất”? (Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ). Theo em, yếu tổ nào là quan trọng nhất giúp “Ta vẫn là ta” sau hơn mười thế kỉ mất nước?

Xem lời giải