Chương 6: Hidrocacbon không no

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 SBT hóa học 11

Giải bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây sai? A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n...

Xem lời giải

Bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 SBT hóa học 11

Giải bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Hợp chất 2,4 – đimetylhex – 1– en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây ?...

Xem lời giải

Bài 29.7 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.7 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí : etan, etilen và cacbon đioxit.

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Bài 29.8 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.8 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken, Khối lượng hỗn hợp A...

Xem lời giải

Bài 29.9 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.9 trang 45 sách bài tập hóa học 11. 0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ...

Xem lời giải

Bài 29.10 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.10 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5...

Xem lời giải

Bài 29.11 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.11 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken. Tỉ khối của A...

Xem lời giải

Bài 29.12 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 29.12 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 29.13 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 29.13 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 13,44 lít A đi qua chất xúc tác...

Xem lời giải

Bài 29.14 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 29.14 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml A, thu được 210 ml...

Xem lời giải

Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol...

Xem lời giải

Bài 30.5 trang 47 SBT hóa học 11

Giải bài 30.5 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo của : 1. 2,3-đimetylbuta-1,3-đien;...

Xem lời giải

Bài 30.6 trang 47 SBT hóa học 11

Giải bài 30.6 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4g...

Xem lời giải

Bài 30.7 trang 47 SBT hóa học 11

Giải bài 30.7 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A...

Xem lời giải

Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 47 SBT hóa học 11

Giải bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng...

Xem lời giải

Bài 31.4, 31.5, 31.6 trang 48 SBT hóa học 11

Giải bài 31.4, 31.5, 31.6 trang 48 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?...

Xem lời giải

Bài 31.7 trang 49 SBT hóa học 11

Giải bài 31.7 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 32.1, 32.2 trang 49 SBT hóa học 11

Giải bài 32.1, 32.2 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 32.3, 32.4 trang 49 SBT hóa học 11

Giải bài 32.3, 32.4 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là sai? A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi...

Xem lời giải

Bài 32.5 trang 50 SBT hóa học 11

Giải bài 32.5 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất