Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 9.1, 9.2 trang 14 SBT hóa học 11

Giải bài 9.1, 9.2 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị...

Xem lời giải

Bài 9.3, 9.4 trang 14 SBT hóa học 11

Giải bài 9.3, 9.4 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit ?...

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 14 SBT hóa học 11

Giải bài 9.5 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :...

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.6 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Cho tan bột kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A...

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.7 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2,...

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.8 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Khi cho oxit của một kim loại hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34 g ...

Xem lời giải

Bài 9.9, 9.10 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.9, 9.10 trang 15 sách bài tập hóa học 11.Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?...

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.11 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học thể hiện chuyển hoá muối natri nitrat thành...

Xem lời giải

Bài 9.12 trang 16 SBT hóa học 11

Giải bài 9.12 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Có năm lọ không dán nhãn đựng riêng từng dung dịch của các chất sau đây : Al(NO3)3, ...

Xem lời giải

Bài 9.13 trang 16 SBT hóa học 11

Giải bài 9.13 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Để nhận biết ion NO3- trong dung dịch, có thể dùng kim loại nhôm khử ion NO3- trong ...

Xem lời giải

Bài 9.14 trang 16 SBT hóa học 11

Giải bài 9.14 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 g một hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và ...

Xem chi tiết