Bài 3: Sự điện ly của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu
Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.5 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.6 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

Xem lời giải

Bài 3.7* trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.7* trang 6 sách bài tập hóa học 11. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.8 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.9 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.10 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau...

Xem lời giải