Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 SBT hóa học 11

Giải bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?...

Xem lời giải

Bài 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là : A. pentan-4-on...

Xem lời giải

Bài 44.10 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.10 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.

Xem lời giải

Bài 44.11 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.11 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ...

Xem lời giải

Bài 44.12 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.12 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng ...

Xem lời giải

Bài 44.13 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.13 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết...

Xem lời giải

Bài 44.14 trang 71 SBT hóa học 11

Giải bài 44.14 trang 71 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau...

Xem lời giải

Bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 71 SBT hóa học 11

Giải bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 71 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là ? A. axit 2-metylpropanoic...

Xem lời giải

Bài 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 trang 71 SBT hóa học 11

Giải bài 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 trang 71 sách bài tập hóa học 11. Trong 4 chất dưới đây, chất nào dễ tan trong nước nhất ?...

Xem lời giải

Bài 45.9 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.9 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Cho 1,08 g axit cacboxylic đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cô cạn dung dịch,...

Xem lời giải

Bài 45.10 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.10 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon...

Xem lời giải

Bài 45.11 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.11 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml...

Xem lời giải

Bài 45.12 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.12 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây (nếu phản ứng có xảy ra) :...

Xem lời giải

Bài 45.13 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.13 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Để trung hoà 50 ml dung dịch của một axit cacboxylic đơn chức...

Xem lời giải

Bài 45.14 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 45.14 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn xuất của anken...

Xem lời giải

Bài 45.15 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 45.15 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Dung dịch X có chứa đồng thời hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở,...

Xem lời giải

Bài 45.16 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 45.16 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A và anol no đơn chức mạch hở B...

Xem lời giải

Bài 46.1, 46.2 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 46.1, 46.2 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Tất cả các anđehit no,...

Xem lời giải

Bài 46.3, 46.4 trang 74 SBT hóa học 11

Giải bài 46.3, 46.4 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Axit ađipic có công thức là HOOC[CH2]4COOH. Tên thay thế của chất này là...

Xem lời giải

Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11

Giải bài 46.5, 46.6 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất