Bài 44: Anđehit - Xeton

Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu
Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 SBT hóa học 11

Giải bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?...

Xem lời giải

Bài 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là : A. pentan-4-on...

Xem lời giải

Bài 44.10 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.10 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.

Xem lời giải

Bài 44.11 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.11 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ...

Xem lời giải

Bài 44.12 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.12 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng ...

Xem lời giải

Bài 44.13 trang 70 SBT hóa học 11

Giải bài 44.13 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết...

Xem lời giải

Bài 44.14 trang 71 SBT hóa học 11

Giải bài 44.14 trang 71 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau...

Xem lời giải