Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly

Bình chọn:
4.4 trên 29 phiếu
Bài 5.1 trang 8 SBT hóa học 11

Giải bài 5.1 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là :...

Xem lời giải

Bài 5.2, 5.3, 5.4 trang 8 SBT hóa học 11

Giải bài 5.2, 5.3, 5.4 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Dung dịch axit mạnh một nấc X nồng độ 0,01 mol/l có pH = 2 và...

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 8 SBT hóa học 11

Giải bài 5.5 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.10-4M. Sau khi mở nút chai để hở...

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 8 SBT hóa học 11

Giải bài 5.6 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau : 1. Ba2+ + ...

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 8 SBT hóa học 11

Giải bài 5.7 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau : 1. Pb(N03)2 + ...

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 9 SBT hóa học 11

Giải bài 5.8 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg trong 100 ml dung dịch HCl 0,2M...

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 9 SBT hóa học 11

Giải bài 5.9 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Trong nước biển, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau natri. Mỗi kilogam ...

Xem lời giải

Bài 5.10* trang 9 SBT hóa học 11

Giải bài 5.10* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa...

Xem lời giải

Bài 5.11* trang 9 SBT hóa học 11

Giải bài 5.11* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn : Mg(N03)2, Zn(N03)2, Pb(N03)2, AlCl3, KOH và NaCl....

Xem lời giải