Bài 25: Ankan

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 37 SBT hóa học 11

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 37 sách bài tập hóa học 11. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thế. Hãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp...

Xem lời giải

Bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 38 SBT hóa học 11

Giải bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 37 sách bài tập hóa học 11. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?...

Xem lời giải

Bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 trang 38 SBT hóa học 11

Giải bài 25.8, 25.9, 25.10, 25.11 trang 38 sách bài tập hóa học 11. Tất cả các ankan có cùng công thức gì ? A. Công thức đơn giản nhất...

Xem lời giải

Bài 25.12 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.12 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo thu gọn của :...

Xem lời giải

Bài 25.13 trang 39 SBT hóa học 11

Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điều kiện...

Xem lời giải

Bài 25.14 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.14 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít ({O_2}) (lấy ở đktc)...

Xem lời giải

Bài 25.15 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.15 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm ...

Xem lời giải

Bài 25.16 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.16 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít...

Xem lời giải

Bài 25.17 trang 40 SBT hóa học 11

Giải bài 25.17 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là...

Xem lời giải

Bài 25.18 trang 40 SBT hóa học 11

Giải bài 25.18 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy...

Xem lời giải

Bài 25.19 trang 40 SBT hóa học 11

Giải bài 25.19 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa ancol etylic (C2H5OH) và hai ankan kế tiếp nhau...

Xem lời giải