Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 35.1, 35.2 trang 53 SBT hóa học 11

Giải bài 35.1, 35.2 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là gì ? A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen...

Xem lời giải

Bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 SBT hóa học 11

Giải bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo :...

Xem lời giải

Bài 35.6 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.6 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo ...

Xem lời giải

Bài 35.7 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.7 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng...

Xem lời giải

Bài 35.8 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.8 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít 02 (đktc)...

Xem lời giải

Bài 35.9 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.9 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ ...

Xem lời giải

Bài 35.10 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 35.10 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 35.11 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 35.11 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và ...

Xem lời giải

Bài 35.12 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 35.12 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan...

Xem lời giải