Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

Bình chọn:
4.8 trên 69 phiếu
Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 28 SBT hóa học 11

Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 28 sách bài tập hóa học 11. So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường có A. độ tan trong nước lớn hơn...

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 29 SBT hóa học 11

Giải bài 20.5 trang 29 sách bài tập hóa học 11. A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 20.6 trang 29 SBT hóa học 11

Giải bài 20.6 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít...

Xem lời giải

Bài 20.7 trang 29 SBT hóa học 11

Giải bài 20.7 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). ...

Xem lời giải

Bài 20.8 trang 29 SBT hóa học 11

Giải bài 20.8 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g...

Xem lời giải

Bài 21.1 trang 29 SBT hóa học 11

Giải bài 21.1 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Ở lớp 9, các em đã học về axetilen và bezen. Trong các nhận xét dưới đây về hai chất đó, nhận xét nào đúng?...

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 29 SBT hóa học 11

Giải bài 21.2 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ...

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 30 SBT hóa học 11

Giải bài 21.3 trang 30 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g ...

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 30 SBT hóa học 11

Giải bài 21.4 trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng vừa hết...

Xem lời giải

Bài 21.5* trang 30 SBT hóa học 11

Giải bài 21.5* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 4,10 g chất hữu cơ A người ta thu được 2,65 g Na2C03 ; 1,35 g H20 và 1,68 lít C02 (đktc)...

Xem lời giải

Bài 21.6* trang 30 SBT hóa học 11

Giải bài 21.6* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít...

Xem lời giải

Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 SBT hóa học 11

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 sách bài tập hóa học 11. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?...

Xem lời giải

Bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 SBT hóa học 11

Giải bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 sách bài tập hóa học 11. CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3 khác nhau về điểm gì?...

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 32 SBT hóa học 11

Giải bài 22.7 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 1,12...

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 32 SBT hóa học 11

Giải bài 22.8 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được...

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 32 SBT hóa học 11

Giải bài 22.9 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 32 SBT hóa học 11

Giải bài 22.10 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa ba chất hữụ cơ đồng phân. Nếu làm bay hơi 2,10 g X thì...

Xem lời giải

Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 33 SBT hóa học 11

Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 33 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng (C{H_3}COOH + CH equiv CH to C{H_3}COO - CH = C{H_2}) thuộc loại phản ứng gì ?...

Xem lời giải

Bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 33 SBT hóa học 11

Giải bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 33 sách bài tập hóa học 11. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng)...

Xem lời giải

Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 34 SBT hóa học 11

Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 34 sách bài tập hóa học 11. Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5 - OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất