Chương 1: Sự điện ly

Bình chọn:
4.9 trên 95 phiếu
Bài 1.1, 1.2 trang 3 SBT hóa học 11

Giải bài 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 SBT hóa học 11

Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Trong bốn chất sau, chất nào là chất điện li yếu? A. H2O B. HCl ...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 3 SBT hóa học 11

Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 3 SBT hóa học 11

Giải bài 1.5 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch :...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 3 SBT hóa học 11

Giải bài 1.6 trang 3 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh...

Xem lời giải

Bài 1.7* trang 4 SBT hóa học 11

Giải bài 1.7* trang 4 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+...

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 4 SBT hóa học 11

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 4 SBT hóa học 11

Giải bài 2.4 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Có bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ các ion...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 4 SBT hóa học 11

Giải bài 2.5 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Các muối thường gọi là "không tan", ví dụ BaSO4, AgCl có phải là các chất điện li mạnh không ?...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 4 SBT hóa học 11

Giải bài 2.6 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol Mg2+...

Xem lời giải

Bài 2.7* trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 2.7* trang 5 sách bài tập hóa học 11. Trong một dung dịch CH3COOH , người ta xác định được nồng độ H+ bằng...

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.5 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.6 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

Xem lời giải

Bài 3.7* trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.7* trang 6 sách bài tập hóa học 11. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.8 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.9 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.10 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau...

Xem lời giải

Bài 4.1 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 4.1 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?...

Xem lời giải

Bài 4.2, 4.3 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 4.2, 4.3 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất